RADONBESIKTNING OCH RADONSANERING

EXPERTIS INOM RadonBEsiktning och ÅtGÄRDER

 

För att genomföra en radonsanering krävs en grundlig besiktning där man identifierar varifrån den radioaktiva radongasen kommer. Detta görs bland annat genom ett antal olika typer av radonmätningar. De vanligaste orsakerna till förhöjd radonhalt är ett så kallat inläckage från mark och emission från byggnadsmaterial. I de fallen krävs en radongasmätning och en gammamätning för klargöra relationen mellan markradon och radon från byggnadsmaterialet.  

Den vanligaste orsaken till förhöjd radonhalt är att radongas läcker in från marken via jordluften. Gasen tar sig vidare via sprickor i golv eller väggar i mark- eller källarplan. Med hjälp av en ”sniffmätning” identifieras dessa. Då radonhalten lokalt kan vara mycket hög vid dessa sprickor är det viktigt att ha instrument som snabbt identifierar de höga värdena, samtidigt som det går snabbt att nollställa för att snabbt mäta nästa punkt.

Vid en sniffning bör man använda instrument speciellt utvecklade för ändamålet. ATMOS sniffer är ett exempel på en radonsniffer som nollställs på mindre än 20 minuter. Med ett sådant instrument utförs sniffningen både säkert och effektivt.

ATMOS 03

Viktigt att förstå effekten av radonsanering

Efter en genomförd radonsanering är det lämpligt att studera tidsvariationen med en radonlogger. Detta för att klargöra effekten av radonsaneringen i förhållande till ventilation, yttertemperatur, lufttryck och vind. Vid förekomst av markradon varierar radonhalten ofta, i dessa fall är det därför viktigt att täta inläckagepunkter och förbättra tilluften. Det är också viktigt för att minimera radonhaltig jordgas vid utökad frånluftsventilation. Ökas undertrycket sugs mer radongas in i huset om det samtidigt råder brist på tilluftsventiler eller tilluftskanaler. Genom att använda en tidsupplöst datalogger får man en bättre förståelse för hur radonhalten förändras när ventilationen justeras.

 

Radon från byggnadsmaterial måste kartläggas

I äldre hus byggda före år 1975 kan det finnas byggnadsmaterial som utsöndrar radongas på grund av radium-226. I Sverige bedöms cirka 15 procent av alla förhöjda radonvärden härledas till materialet blå lättbetong. Genom att mäta stråldosen med en gammamätare identifieras den blå lättbetongen.

SGR gammamätare visar inom ett par sekunder stråldosen i mikrosievert/timme med hög mätnoggrannhet. Något som ses viktigt då det uppmätta värdet av stråldosen från byggnadsmaterialet med förhöjd radiumhalt, vilket i vissa fall endast ligger 2 gånger högre än bakgrundsstrålningen.

Efter genomförd Radonbesiktning erbjuds ett åtgärdsförslag baserat på det besiktningsprotokoll som fås i samband med slutförd besiktning.

SGR frilagd  

DAG SEDIN

 • började med att mäta radon 1986 och första projektet var att kartlägga sambandet med radondöttrar och radongas med hjälp av ett radongasinstrument och radondöttrar insamlade på en spänningsförande nickeltråd.

 • 1988 utsedd till produktchef för ett projekt med utveckling av världens känsligaste radonmonitor, ATMOS 10 

 • vilket satte företaget Gammadata på världskartan när det gäller radonmätning.

 • 1989 utsedd till produktchef för utveckling av en unikt instrument, MARKUS 10,  för mätning av radon i marken med hjälp av tryckkontrollerad insamling av radongas från 70 cm djup under markytan.

 • jobbar idag som ordförande i Svensk Radonförening och expert på mätning och utredning av orsaker till inläckage av radon i fastigheter.
 • är anlitad som konsult åt IAEA och har utbildning av radonkonsulter inom EU.
 • är certifierad av RISE som Sakkunnig radon - Radonbesiktning, Radonprojektering, Radonmätning och Radonåtgärder/-tekniker. Certifikat

BAKGRUND

Dag Sedin

 

Dag Sedin2 200x300

 • har en Master of Science examen i Scientific Subjects Education och Bachelor of Science-examen från Uppsala Universitet. 
 • var en av grundarna av Gammadata Mätteknik AB och började jobba med gammaspektrometrar för utbildningsmarknaden 1987.
 • utsågs till VD för Gammadata Instrument AB 1997.
 • startade år 2004 ett nytt projekt tillsammans med FOI att tillverka ett automatiserat system för att mäta radioxenon från nukleära explosioner, kallat SAUNA (Swedish Automated Unit of Nobel gas Acquisition). Projektet var mycket lyckat och ett nytt dotterbolag till Gammadata Holding AB grundades i januari 2009, Gammadata SAUNA Systems AB(GDS AB).
 • lämnade sin befattning som VD för GDS AB i början av oktober 2010 i samband med att GDS AB fick nya ägare.
 • har sedan 2010 också engagerat sig i ett antal bolag utanför Gammadata såsom investerare och coach.
 • är sedan 2014 ordförande i svensk radonförening och även anlitat som radonexpert för IAEA.
 • är sedan januari 2019 i första hand fokuserad på sitt uppdrag som  senior radonkonsult för Dag Sedin Innovations AB och styrelsearbete i de bolag där det finns ett ägarinnehav.

Vad kännetecknar mig?

dag rundadJag är en opretentiös kille och mycket tekniskt intresserad. Ärlig och rakt fram. Klär mig ledigt privat. Jeans och piké. Men tar på sig kavaj och skjorta när det är viktiga möten. Jag kör Landrover. Njuter av varma sommarkvällar sittande på min gamla motorcykel. Jag klär mig gärna i svart när det gäller business. Annars är det blått, rött och orange som gäller.

Min styrka är att jag får saker att hända och får företag att växa. Exempelvis att kommersialisera utrustning, från innovation till färdig produkt. Man kan generellt klassificera mig som en händig problemlösare eller som någon sa: “Jag vill ha dig i styrelsen Dag, annars blir det ingen rock n roll”. 

Under senare år har jag fokuserat på mitt arbete som rådgivare och expert. 2014-2015 var jag mentor på IVA´s program Mentor4Research. Det var ett givande år och jag blev inte mindre glad när Anders Gezelius som programansvarig gav följande kommentar: “Dag har som mentor för en forskare på ett ypperligt sätt bidragit med sitt engagemang, kommersiella kunnande och personliga nätverk till att utveckla såväl forskarens engagemang som potentialen i forskarens projekt". De sista tre åren 2015-2018 har jag jobbat mycket med radonfrågor och som ordförande i svensk radonförening har mitt intresse för radon kunna omsättas till praktisk nytta för radonbranschen. Sedan januari 2019 fokuserar jag på radonbranschen genom mitt dagliga engagemang som senior konsult för företag som jobbar med utveckling av radoninstrument och mitt utökade uppdrag som ordförande för Svensk Radonförening.   

TIDIGARE INVEST

 Vad har jag investerat i för bolag och vad tycker mina partners?

 

GD logo cmyk pc Konvert

Daltus AB/Gammadata

Daltus är moderbolag och 100% ägare av Gammadata Instrument AB. Gammadata är en ledande leverantör av verktyg, instrument och skräddarsydda lösningar inom kärnfysik, analysinstrument, optronik och naturvetenskaplig utbildning. Jag tillträdde som VD i Gammadata Instrument AB 1997 och sedan 2017 jobbar jag som senior rådgivare och VD i moderbolaget Daltus AB.

Citat av styrelseordförande Per Uhlén:
”Dag är en mycket energisk och drivande VD som framgångsrikt klarat av att leda bolaget i både medvind som motvind.”

 

SS Logo CMYK 2012 Portrait 300x160

Scienta Scientific HOLDING AB

Scienta Scientific Holding AB är moderbolag och 100% ägare av Scienta Scientific AB. Scienta grundades 1983, och är ett ledande företag inom forskning, utveckling och applikationer inom tillämpad kärn- och ytfysik samt för ultrahögt vakuum.

Med forskare som har täta kontakter med universitets- och forskningsvärlden, och med en världsomspännande verksamhet skapar Scienta lösningar och instrument för strålningsanalys och högupplöst spektroskopi.

Citat av styrelseordförande Martin Falkevall:
“Det är både roligt och givande att arbeta med Dag. Han är en auktoritet inom sitt fackområde med en sakkunskap som är såväl bred som djup. Som person är han öppen, ärlig och tydlig och bidrar därigenom till ett konstruktivt styrelsearbete.”

 


SPORTIVITY LOGOTYPE

Sportivity AB ÄR ett företag som verkar i gränslandet mellan varumärkesutveckling, kommunikation, PR, event, management och affärsutveckling. Företaget avvecklades våren 2023 på grund av vikande marknad för EVENT. 

 

Core Talent 300x90

Core Talent

Core Talents Office AB´s huvudverksamhet är Client management. Deras huvudsakliga uppgift är att i samråd med atleterna finna samarbeten inom sponsring. En viktig fråga är också de försäkringslösningar som arbetas fram under atletens karriär. Förutom Client Mangement verksamheten samarbetar vi med olika idrottsprojekt som Stockholm Triathlon, Helsingborg Open och Copa del Sol detta gör vi på uppdrag av IEC Sport.

Citat från huvudägare Keith Karlsson
“Dag är en person som man enkelt kan ventilera eventuella möjligheter med och är nyfiken på saker som ligger i framtiden uppskattar verkligen att ha Dag i min ägarstruktur.”

 

synteklogo

 Synktek

Synktek tillverkar Lock-In förstärkare som använder den senaste FPGA-tekniken för att leverera ett instrument som kan göra komplexa AC- och DC-mätningar på upp till tio olika analoga signaler. Dessutom kan det generera styrsignaler för att driva experimentet, såväl som att mäta strömmen som levereras av dessa signaler. Det är därför idealiskt att göra direktimpedansmätningar på prov som supraledare eller vid materialanalys samt för användning i optisk, kalorimetrisk, AC-mottaglighet och många andra experiment.

Jag var mentor i Mentor4researh till en av grundarna i bolaget, Andreas Rydh, och han citerar:
“Jag hade förmånen att ha Dag som mentor i programmet Mentor4Research under året 2015. Dag har varit en fantastisk inspiration och mentor, som med sig själv som exempel gav mig en första inblick i konsten att bygga upp framgångsrika företag och världen utanför universitet och forskningslaboratorier. Dag visade både hur hårt arbete som krävs och vikten av att vårda och knyta kontakter. Han illustrerade också hur varje tillfälle kan tas i akt. Det är svårt att tänka sig en bättre mentor som förstått vikten av att följa snarare än att leda, men som genom sin erfarenhet alltid kan leverera framsynta observationer, tillämpbara inom så många olika områden - privat, forskningsmässigt och i affärer. Jag kommer alltid att minnas rådet att våga för att lyckas och att våga misslyckas. 

FRAMTIDA INVEST

 

På min önskelista för nya investeringar står bolag som jobbar med utveckling av avancerade system för datainsamling samt teknikinriktade bolag som brottas med utmanande analyser. Jag är också intresserad av att titta djupare in i agenturverksamheten inom sport/event samt utveckling av hållbart byggande.

Kontakt

logo

DAG SEDIN INNOVATIONS AB

Västra Järnvägsgatan 19C, 753 33 Uppsala

dag@dagsedin.se

Molecules

.